Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων έως 50% επιδότηση (και έως 200.000 Ευρώ)

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 50% επιδότηση (και έως 200.000€) υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2013) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται σε 50%, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  ενισχύονται Υφιστάμενες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2013) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς της οικονομίας:

  • 11

   Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.

  •  

   2

   2

   Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).

  •  

   3

   3

   Υλικά / Κατασκευές.

  •  

   4

   4

   Εφοδιαστική Αλυσίδα.

  •  

   5

   5

   Ενέργεια.

  •  

   6

   6

   Περιβάλλον.

  •  

   7

   7

   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.

  •  

   8

   8

   Υγεία.

*Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

  • 11Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.
  • 22Απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ.
  • 33Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design.
  • 44Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α.
  • 55Μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα.
  • 66Αμοιβές τρίτων.
  • 77Αμοιβές Συμβούλων.
  • 88Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

4. Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 15.000€-200.000€.

5. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεταιαπό 40% έως 50% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

6. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

7. Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε€130 εκατ. (θα προκηρυχθούν 2 κύκλοι €20 εκ. για το 2015 & €30 εκ. για το 2016 αντίστοιχα). Ειδικότερα:

  • 11A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): €52 εκατ. (40% του συνολικού προϋπολογισμού).
  • 22Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : €78 εκατ. (60% του συνολικού προϋπολογισμού).

Ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελούμενων επιχειρήσεων αναμένεται από 1.600 έως 1.800 επιχειρήσεις και 1.500 νέες θέσεις εργασίας (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

8. Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τα ακόλουθα:

  • 11Προκήρυξη προγράμματος: Νοέμβριος 2015.
  • 22Υποβολή προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016.
  • 33Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
  • 44Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

9. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά για δύο (2) μήνες σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα με 100% επιδότηση (έως 60.000€) 

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τηνχρηματοδότηση με 100% επιδότηση (έως 60.000€) ανέργων ή φυσικών προσώπων, άνω των 25 ετών (με ημερομηνία γέννησης πριν την 1.1.1991) οι οποίοι θα δώσουν έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένους τομείς.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών (με ημερομηνία γέννησης πριν την 1.1.1991) ή ενώσεις αυτών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

  • 11Άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  • 22Ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

*Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμαενδεικτικά θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

  • 11Αγροδιατροφή.
  • 22Ενέργεια.
  • 33Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
  • 44Εφοδιαστική Αλυσίδα.
  • 55Περιβάλλον.
  • 66Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • 77Υγεία-Φάρμακα.
  • 88Υλικά-Κατασκευές.

4. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

  • 11Επαγγελματικός/Παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας).
  • 22Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
  • 33Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
  • 44Δαπάνες προβολής-προώθησης και δικτύωσης.
  • 55Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου).
  • 66Αμοιβές τρίτων.
  • 77Γενικός εξοπλισμός, έπιπλα, αναλώσιμα γραφείου κλπ.

*Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

5. Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται έως 60.000€.

6. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

7. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

8. Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €120 εκατ. (θα προκηρυχθούν 2 κύκλοι των €48 εκ. για το 2015 & €72 εκ. 2016 αντίστοιχα). Ειδικότερα:

  • 11A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): €48 εκατ. (40% του συνολικού προϋπολογισμού).
  • 22Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : €72 εκατ. (60% του συνολικού προϋπολογισμού).

Ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελούμενων από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

9. Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τα ακόλουθα:

  • 11Προκήρυξη προγράμματος: Νοέμβριος 2015.
  • 22Υποβολή προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016.
  • 33Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
  • 44Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

10. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά για δύο (2) μήνες σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.