Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για να ξεκινήσει η διαδικασία για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα

1.Τοπογραφικό από πινακίδα 1:5000 της ΓΥΣ και τοπογραφικό με τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού) επί ενός εκάστου, επί των οποίων θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ  '87 (κορυφές πολυγώνου).

2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος.

α) για νομικά πρόσωπα, το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης & ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας (για ΑΕ ή ΕΠΕ) ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για ΟΕ ή ΕΕ) και βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) για φυσικά πρόσωπα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. αιτούντος.

3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης.

α) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:

- ο τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο). Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς.

β) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:

- ο τίτλος νόμιμης κατοχής (αντίγραφο του σφραγισμένου από τη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης). Εναλλακτικά γίνονται δεκτά αντίγραφα της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο. Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα μίσθωσης.

- αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή.

γ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις:

-  αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση έγκρισης επέμβασης.

δ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημοτικές εκτάσεις:

- αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για έκδοση παραχωρητήριου

 

Ξεκινήστε τώρα . Καταθέστε πρώτοι φάκελο και προλάβετε την αγορά .

Θα είναι η καλύτερη κίνηση που κάνατε ποτέ!