Προϋποθέσεις Εγκατάστασης

2023-06-07 15:55

Προϋποθέσεις Εγκατάστασης:

  • Νόμιμη χρήση κτιρίου.
    • Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, τηρουμένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του εκάστοτε Κανονισμού της πολυκατοικίας
    • η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με τους σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,
  • Μέχρι 10,8kW. Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκου σταθμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης, το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.
  • Ένα φωτοβολταϊκό για κάθε μετρητή ΔΕΗ (μία μόνο παροχή ανά ιδιοκτήτη- εξαιρούνται οι αγρότες)
  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών/εξώστη, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους