Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να επιλέξω την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών;

 • Μηδενική Ρύπανση Προς το Περιβάλλον – Τα ηλιακά συστήματα αντλούν καθαρή ενέργεια από τον ήλιο

Η εγκατάσταση βοηθά στην καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο τα οποία είναι βλαβερά για το περιβάλλον και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

 • Μεγάλη Διάρκεια Ζωής και Λειτουργίας – Τα φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και διαρκούν κατά μέσο όρο σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Είναι δοκιμασμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση. Επιπλέον, δεν απαιτείται τακτική συντήρηση.

 • Εξάλειψη των Λογαριασμών Ενέργειας – Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να τροφοδοτήσετε το σπίτι σας με ενέργεια και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τροφοδοτούνται από τον ήλιο αντί από το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού σας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λογαριασμοί ενέργειας να είναι μειωμένοι σε μεγάλο βαθμό ή/και μηδενικοί.

 • Ασφάλεια ως προς την αύξηση της τιμής του ρεύματος – Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε προστατεύει από οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή ενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί παράγεις μόνος σου την ενέργεια. Η ασφάλεια προς τις επερχόμενες αυξήσεις τιμής είναι ένα αξιοσημείωτο προσόν.

 • Ενεργειακή Ανεξαρτησία – Εάν αποκτήσετε ηλιακά πάνελ, τότε σημαίνει ότι έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε τη δική σας πηγή ενέργειας.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενεργειακή ανεξαρτησία. Δεν χρειάζεται να εξαρτάστε ή να βασίζεστε στο παραδοσιακό ηλεκτρικό δίκτυο. Έχετε τον έλεγχο της πηγής ενέργειας σας στα χέρια σας.

 

Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας;

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (όπου αυτό υφίσταται), με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό, όπως αυτά καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

% Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού

% Επιχορήγησης Μπαταρίας

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp

Χωρητικότητα ≤ 5kWh

5kWh

<Χωρητικότητα≤10,

8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65%

60%

100%

100%

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)

35%

25%

100%

100%

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

30%

20%

90%

90%

Δ

Αγρότες

40%

40%

90%

90%

Πίνακας 1Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή
 • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή
 • σε τρίτεκνη οικογένεια ή
 • σε πολύτεκνη οικογένεια, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρια) 100%.

 

 

Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκών Στέγης;

Ως επιλέξιμες δαπάνες, στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος, θεωρούνται οι εξής:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.),
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων,  
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.),
 • Αμοιβή για μελέτη - διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) αι εργασίες εγκατάστασης αυτού,
 • ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ - Αγρότες).

Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

 • Είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.  
 • Πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου.  
 • Είναι νόμιμες.  
 • Διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  
 • Τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Ειδικά επισημαίνεται πως:

 • σε περίπτωση που οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.  
 • στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €) σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών και απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών.
 • ως προς τους δικαιούχους αγρότες εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού 1408/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (άρθρο 3 παρ. 2 Καν.1408/2013). Απαιτείται από τον ωφελούμενο αγρότη δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Επισημαίνεται πως επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές τους δαπάνες ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης και έκδοσης των παραστατικών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.