Χρήσιμες Πληροφορίες

Τι είναι το net-metering;

2023-06-07 15:39
Τα φωτοβολταϊκά για σπίτι αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενός σπιτιού, και ανάλογα με το μέγεθος τους, μπορούν να παράγουν αρκετή ενέργεια για να καλύψουν ακόμα και τις ανάγκες μιας...

Λειτουργία του Net Metering

2023-06-07 15:54
Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη...

Σε τι αποσκοπεί η χρήση των συστημάτων αποθήκευσης;

2023-06-07 15:55
Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του αιτούμενου....

Προϋποθέσεις Εγκατάστασης

2023-06-07 15:55
Προϋποθέσεις Εγκατάστασης: Νόμιμη χρήση κτιρίου. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, τηρουμένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του εκάστοτε Κανονισμού της πολυκατοικίας η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με τους σχετικούς πολεοδομικούς...

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκών στη Στέγη

2023-06-07 15:56
Προϋποθέσεις για Ένταξη στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκών στη Στέγη: Η οικία στην οποία βρίσκεται η παροχή να αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη) το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση...
Προϊόντα: 1 - 5 από 5